V souladu s § 183 odst.2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a o přijetí do přípravné třídy jsou doručována poštou.

 

Seznam přijetí ve škol. roce 2021 – 22