Vážení rodiče,

níže uvádíme důležité informace k zápisu dětí do 1. ročníku:

 • žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte s datem narození od 1.9. 2015 do 31.8. 2016
 • zápis probíhá od 13 do 18 hodin – doporučujeme využít celou dobu (nejvíce rodičů chodí hned po 13. hodině)
 • s sebou přinést: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o bydlišti (pokud není uvedeno v průkazu totožnosti)
 • žádost o přijetí a dotazník můžete vyplnit doma (ke stažení v sekci Pro budoucí žáky) nebo vyplníte na místě
 • zápis je určen pouze pro děti se státní příslušností ČR a cizince s trvalým/dlouhodobým pobytem v ČR, děti s vízem za účelem strpění budou mít zápis 8. června
 • náhradní termín zápisu – 13. 4. od 14 do 17 hodin
 • plánujeme otevřít 4 třídy, zásadním kritériem pro přijetí je spádovost (viz sekce Pro budoucí žáky – Kritéria pro přijetí do 1. ročníku)
 • seznamy přijatých/nepřijatých dětí budou vyvěšeny na vchodu do budovy a zveřejněny na webu školy pouze s registračními čísly (dostanete při zápisu)

Odklady:

 • žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce v době zápisu
 • žádost a dotazník můžete vyplnit doma (ke stažení v sekci Pro budoucí žáky) nebo vyplníte na místě
 • k žádosti je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a současně doporučení lékaře
 • pro dítě s odkladem školní docházky může zákonný zástupce zažádat o přijetí do přípravné třídy
 • více podrobností v sekci Pro budoucí žáky