Školní poradenské pracoviště zajišťuje depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Dále zabezpečuje metodické a koordinační činnosti s dalšími organizacemi jako je PPP, SPC, SVP, SIM (středisko integrace menšin) a další státní i nestátní organizacemi. Spolupracuje s Policií a dalšími odborníky z různých pomáhajících profesí.)

Cíli školního poradenského zařízení jsou tyto čtyři kategorie

Škola

V kategorii „škola“ ŠPP pracuje s vnitřní sítí školy (sem patří vedení školy, pedagogové, pedagogičtí asistenti, žáci, kolegové z poradny a všichni další zaměstnanci školy) a s její vnější sítí (kam patří rodiče žáků, místní správa, Rada školy, sdělovací prostředky, veřejné mínění, školská politika a legislativa)

Školní klima

V kategorii „školní klima“ se Školní poradenské pracoviště snaží ovlivňovat školní klima a celkovou atmosféru na škole. Podílí se na koncepci školy, školním vzdělávacím programu, materiálních, organizačních a personálních podmínkách výuky. Sleduje nové trendy ve školství a prostřednictvím vyučujících zavádí vhodné vyučovací styly.

Dítě

V kategorii „dítě“ Školní poradenské pracoviště pečuje o každého jedince jako o jedinečnou osobnost. Zaměřuje se na péči o nadané žáky a na konkrétní pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a prostřednictvím učitelů dbá o jejich somatický, kognitivní a sociálně – motivační stav.

Rodina

V neposlední řadě v kategorii „rodina“ ŠPP spolupracuje s rodinou v oblasti sociální, výchovné a kulturní.

Na koho se můžete obrátit

Školní psycholog

Mgr. Dominika Trpková

trpkova@zsgenjanouska.cz

774 355 587

Speciální pedagog

Mgr. Klára Peřinová

perinova@zsgenjanouska.cz

Speciální pedagog

Mgr. Renáta Kašičková

Výchovná poradkyně

PaedDr. Hana Vohralíková

Metodička prevence

Mgr. Monika Bílková

Zprávy ze školního poradenského pracoviště