Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště2019-10-15T07:51:32+00:00

Školní poradenské pracoviště zajišťuje depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Dále zabezpečuje metodické a koordinační činnosti s dalšími organizacemi jako je PPP, SPC, SVP, SIM (středisko integrace menšin) a další státní i nestátní organizacemi. Spolupracuje s Policií a dalšími odborníky z různých pomáhajících profesí.)

Cíli školního poradenského zařízení jsou tyto čtyři kategorie

Škola

V kategorii „škola“ ŠPP pracuje s vnitřní sítí školy (sem patří vedení školy, pedagogové, pedagogičtí asistenti, žáci, kolegové z poradny a všichni další zaměstnanci školy) a s její vnější sítí (kam patří rodiče žáků, místní správa, Rada školy, sdělovací prostředky, veřejné mínění, školská politika a legislativa)

Školní klima

V kategorii „školní klima“ se Školní poradenské pracoviště snaží ovlivňovat školní klima a celkovou atmosféru na škole. Podílí se na koncepci školy, školním vzdělávacím programu, materiálních, organizačních a personálních podmínkách výuky. Sleduje nové trendy ve školství a prostřednictvím vyučujících zavádí vhodné vyučovací styly.

Dítě

V kategorii „dítě“ Školní poradenské pracoviště pečuje o každého jedince jako o jedinečnou osobnost. Zaměřuje se na péči o nadané žáky a na konkrétní pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a prostřednictvím učitelů dbá o jejich somatický, kognitivní a sociálně – motivační stav.

Rodina

V neposlední řadě v kategorii „rodina“ ŠPP spolupracuje s rodinou v oblasti sociální, výchovné a kulturní.

Na koho se můžete obrátit

Školní psycholog

Speciální pedagog

Mgr. Jana Bruková

Speciální pedagog

Mgr. Renáta Kašičková

Výchovná poradkyně pro I. stupeň

PaedDr. Hana Vohralíková

Výchovná poradkyně pro II. stupeň

Mgr. Zuzana Ptáčková

Metodička prevence

Ing. Marie Kučerová

Zprávy ze školního poradenského pracoviště

15.Říjen 2019

Školní psycholog

Vážení rodiče, s politováním Vás musíme informovat o tom, že [...]

14.Květen 2019

Sportovní den

Milí rodiče, v sobotu 18.5.2019 je pro vás a vaše [...]