V naší třídě jsme zavedli nový a velmi zajímavý způsob učení – žáci učí žáky. V hodinách pracovních činností se někteří žáci ujali možnosti předvádět své výrobky a následně učit své spolužáky postupně krok po kroku, jak se k takovému výrobku dopracovat. Tato aktivita měla hned několik cílů a přinesla mnoho pozitivních zkušeností.

Každý žák, který měl možnost předvádět svůj výrobek, si vyzkoušel, jak nelehká věc je předávat ostatním instrukce tak, aby tomu ostatní rozuměli. Předvádění a vysvětlování kroků nebylo vůbec jednoduché a děti si musely dobře promyslet, jak postup vysvětlit co nejjasněji a nejpřehledněji. Tato zkušenost jim pomohla uvědomit si, jak důležité je být pozorný a trpělivý, když něco vysvětlují ostatním.

Jedním z hlavních cílů této hodiny bylo posílit u žáků schopnost komunikace a spolupráce. Děti se musely soustředit nejen na to, co říkají, ale také na to, jak jejich spolužáci reagují a zda rozumí jejich pokynům. To je velmi důležitá dovednost, kterou si budou moci přenést i do jiných oblastí života.

Dalším cílem bylo podpořit vzájemný respekt mezi žáky. Když si děti samy vyzkoušely, jak těžké může být něco vysvětlit, lépe pochopily, jak se cítí jejich učitelé, když je vyrušují během vyučování. Tato aktivita tedy přispěla k lepšímu porozumění a respektu k práci druhých.

V neposlední řadě měla tato hodina za cíl také rozvoj kreativity a sebedůvěry. Děti, které předváděly své výrobky, musely být hrdé na své úspěchy a odvážit se je sdílet s ostatními. To jim pomohlo posílit jejich sebedůvěru a ukázat, že i ony mohou být ve své třídě inspirací a učiteli.

Celkově se tato aktivita setkala s velkým úspěchem a žáci si ji velmi užili. Nejenže se naučili nové dovednosti, ale také si uvědomili, jak důležité je být pozorný, respektující a trpělivý při komunikaci s ostatními.