Přihlašování dětí, které k 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let, k povinné školní docházce proběhne ve středu 10. dubna v době od 13 do 18 hodin. Tento zápis se týká i dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Letos již pro tyto děti nebude jiný termín zápisu.

Zhruba v polovině března na našich stránkách zpřístupníme  rezervační systém, kde bude možné vybrat si konkrétní čas zápisu a zároveň vyplnit potřebné formuláře. Ti, kteří se tímto způsobem nezaregistrují, budou samozřejmě mít možnost přijít v den zápisu kdykoliv v rozmezí od 13 do 17.30, jen možná bude nutné chvíli čekat.

K zápisu se dostaví s dítětem zákonný zástupce a přinese s sebou:

  • občanský průkaz (v případě cizinců pas)
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém bydlišti, pokud není uvedeno v občanském průkazu

O přijetí rozhodne ředitelka školy po skončení zápisu, a to v souladu s kritérii přijetí zveřejněnými na webových stránkách školy. Ve školním roce  2024/2025 otevřeme  3 třídy s celkovým počtem 78 žáků.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu je možné využít 2. 5. 2024 od 8.00 do 10.00 a od 13.00 do 15.00 v ředitelně školy.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vchodových dveřích školy a zveřejněn na webových stránkách do 13. 5. 2024. 

K zápisu musí přijít i ti, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky – bližší informace viz Informace k odkladu PŠD v sekci Pro budoucí žáky.

Mgr. Jaroslava Budilová