V hodině matematiky se žáci věnovali procvičování písemného násobení jednociferným činitelem s využitím digitálních technologií. Celá hodina byla rozdělena do několika fází, aby se zajistila efektivita a bezpečnost práce s moderními prostředky. Na začátku hodiny jsme se zaměřili na seznámení žáků s bezpečnostními pravidly při práci s tablety. Bylo důležité, aby žáci věděli, jak správně a bezpečně s těmito zařízeními manipulovat.

Po teoretickém úvodu následovala individuální práce, při které každý žák využíval svůj tablet. Žáci si načetli QR kód, který je zavedl na stránku s úkoly zaměřenými na písemné násobení. Díky tomu mohl každý pracovat svým vlastním tempem a soustředit se na vlastní rozvoj. V závěru hodiny jsme společně procvičili slovní úlohy, které navazovaly na probírané téma. Tím jsme zajistili komplexní pochopení učiva a jeho aplikaci v praktických situacích.

Splněné cíle a procvičené dovednosti: Cíle zahrnovaly osvojení písemného násobení jednociferným činitelem, zvládnutí práce s digitálními technologiemi ve výuce a upevnění bezpečnostních pravidel při používání tabletů. Mezi procvičené dovednosti patřilo písemné násobení jednociferným činitelem, používání QR kódů a navigace na digitálních platformách, práce s tablety a základní digitální gramotnost, řešení slovních úloh a aplikace matematických dovedností v reálných situacích. Celkově byla hodina velmi přínosná, protože spojila tradiční matematické dovednosti s moderními technologiemi, což žákům umožnilo rozšířit své schopnosti v obou oblastech.