Vážení rodiče,

oznamujeme tímto, že v souladu s volebním řádem vyhlašujeme volby do Školské rady ZŠ Generála Janouška. Školská rada pracuje v tomto složení: 2 členové jmenovaní zřizovatelem, 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky a 2 členové zvolení zákonnými zástupci. Funkční období členů je tři roky a zaniká jeho uplynutím, odstoupením, odvoláním nebo dnem, kdy dítě zákonného zástupce přestane být žákem školy. Za účelem přípravy a organizace voleb byl zřízen přípravný výbor.

Termín voleb byl stanoven na dny pondělí 13.5. a úterý 14.5. 2024. Zájemci o kandidaturu z řad zákonných zástupců žáků odešlou přihlášku do 11.4. 2024 do 13.00.

Přihláška je ke stažení a lze ji odeslat e-mailem s elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo je možné vhodit ji do poštovní schránky školy či předat osobně.

Dne 12.4. 2024 bude zveřejněn seznam kandidátů, které bude možné volit. Volební lístky obdrží zákonní zástupci před volbami.

Těšíme se na spolupráci.

Mgr. Jaroslava Budilová, ředitelka školy

Oznámení zřízení přípravného výboru

Přihláška do voleb 2024